Купуя сѳздү калыбына келтирүү тартиби


Купуя сѳздү унутуп калдыңызбы?
Қупуя сѳздү калыбына келтирүү процессин баштоо үчүн университет тарабынан сизге берилген колдонуучу атыңызды жазыңыз.

Колдонуучунун аты
Колдонуучу аттарынын үлгүсү : аты.жөнү